Scroll to top
© 2019. Bản quyền thuộc bộ môn Kỹ Thuật Hàng Không - ĐHBK Tp. HCM

December 2021

Tuyển Dụng PTSC

Thông Báo Tuyển Dụng Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C), cơ sở Vũng Tàu. Hồ sơ có thể gửi về email: tungthanhtran@ptsc.com.vn…

kthk_user December 3, 2021