Thông tin thuyết minh đăng ký dự thi

Thiết Kế và Phóng Máy Bay Không Động Cơ

Introduction to Departments or Universities

Department of Aerospace Engineering

Contact

Aeroday 2023 Secretariat

Email: aeroday.hcmut@gmail.com

Website: https://dae.dte.hcmut.edu.vn/aeroday-2023/

Office: Ho Chi Minh City University of Technology, 268 Ly Thuong Kiet, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam

Building C5, Room 104

©Copyright Aeroday 2023, HCMUT, Viet Nam