Scroll to top
© 2019. Bản quyền thuộc bộ môn Kỹ Thuật Hàng Không - ĐHBK Tp. HCM

Chương Trình Đào Tạo


Admin - July 10, 2023 - 0 comments

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH
Ngành Kỹ Thuật Hàng Không (KTHK) dành cho các sinh viên có đam mê về máy bay
và các phương tiện bay. Chương trình bao gồm các nhóm môn cốt lõi cần thiết về nền
tảng của kỹ thuật hàng không như Khí Động Lực Học, Cơ học bay và điều khiển bay,
Kết cấu hàng không, Hệ thống lực đẩy, Thiết kế và bảo dưỡng máy bay. Các nhóm
môn học này được phát triển trên nền tảng của các môn học cơ sở như cơ học lưu
chất, cơ học vật rắn, sức bền vật liệu, điều khiển tự động… Sinh viên được trang bị khả
năng tự tìm tòi nghiên cứu, khả năng giải quyết vấn đề, khả năng làm việc nhóm, khả
năng lãnh đạo và khả năng thành thạo ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) chuyên
ngành.
Chương trình đào tạo các sinh viên thành những cử nhân/kỹ sư với mảng kiến thức
nền rộng, có kỹ năng vững vàng để thích nghi với yêu cầu các công việc sau:
(1) Quản lý, đánh giá, kiểm soát chất lượng và tính năng hoạt động của máy bay;

(2) Thiết kế, chế tạo các loại máy bay nhỏ, các phương tiện giao thông lưỡng dụng
(thuỷ phi cơ, tàu đệm khí, …) và các thiết bị tự hành trên không và dưới nước;
(3) Ứng dụng kiến thức Kỹ Thuật Hàng Không trong các lĩnh vực liên quan: năng lượng
tái tạo, xây dựng, thiết kế cơ khí, công nghệ thông tin…

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
PO.1 Có được công việc trong lĩnh vực Kỹ thuật Hàng không – Không gian ở trong
nước và ngoài nước; cũng như trong các lĩnh vực kỹ thuật cao khác có liên quan gần
đến lĩnh vực Hàng không – Không gian.
PO.2 Có khả năng giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong quá trình làm việc bằng sự vận
dụng kiến thức, và các kỹ năng được tích lũy trong quá trình đào tạo ở bậc cử nhân
chuyên ngành Kỹ thuật Hàng không – Không gian.
PO.3 Có định hướng nghề nghiệp tích cực cho bản thân với sự hoạch định nghề
nghiệp tương lai cho sự thăng tiến, sự tự đào tạo, và việc học tập tiếp sau khi tốt
nghiệp.
PO.4 Có khả năng tư duy, kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, giao tiếp, làm việc nhóm, đạo
đức nghề nghiệp… để làm việc trong môi trường đa ngành, đa văn hóa.
PO.5 Có hiểu biết về kinh tế, chính trị và có kiến thức trong lĩnh vực khoa học xã hội và
nhân văn phù hợp với ngành được đào tạo để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền
vững của xã hội, cộng đồng.

CHUẨN ĐẦU RA
SO.1 Khả năng xác định, xây dựng và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp bằng
cách áp dụng các nguyên lý kỹ thuật, khoa học và toán học.
SO.2 Khả năng áp dụng thiết kế kỹ thuật để tạo ra các giải pháp đáp ứng các nhu cầu
cụ thể có cân nhắc đến sức khỏe cộng đồng, an toàn và phúc lợi, cũng như các yếu tố
toàn cầu, văn hóa, xã hội, môi trường và kinh tế.
SO.3 Khả năng giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng.
SO.4 Khả năng nhận thức trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp trong các tình huống kỹ
thuật và đưa ra các đánh giá sáng suốt, phải xem xét tác động của các giải pháp kỹ
thuật trong bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội.
SO.5 Khả năng hoạt động hiệu quả trong một nhóm mà các thành viên cùng cung cấp
vai trò lãnh đạo, tạo ra một môi trường hợp tác và hòa nhập, thiết lập mục tiêu, lập kế
hoạch nhiệm vụ và đáp ứng các mục tiêu.

SO.6 Khả năng phát triển và tiến hành thử nghiệm thích hợp, phân tích và giải thích dữ
liệu, và sử dụng đánh giá kỹ thuật để đưa ra kết luận.
SO.7 Khả năng tiếp thu và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết, sử dụng các chiến lược
học tập phù hợp.
Chi tiết Chương trình đào tạo Cử nhân Ngành Kỹ thuật Hàng không
Program_Bachelor_AE_2020.pdf
Program_Bachelor_AE_2021.pdf

Related posts