Scroll to top
© 2019. Bản quyền thuộc bộ môn Kỹ Thuật Hàng Không - ĐHBK Tp. HCM

Mục tiêu đào tạo

Giới thiệu

Mục tiêu đào tạo

Kiến thức & kỹ năng

Trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiên cứu khoa học và ngoại ngữ để có thể công tác trong các công ty khai thác bảo dưỡng, cải tiến kỹ thuật và nghiên cứu thiết kế bộ phận sản phẩm mới…cũng như làm việc ở các trường đại học, học viện hoặc tiếp tục học lên bậc tiến sĩ ở các nước khác.

Phẩm chất đạo đức

Trang bị và rèn luyện cho sinh viên/học viên phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng khai thác vận hành, tổ chức hệ thống giao thông đường hàng không cũng như thực hiện công tác nghiên cứu cải thiện quy trình vận hành sản xuất trong lĩnh vực hàng không.

Chuyên môn

Sinh viên/ học viên tốt nghiệp có kiến thức chuyên môn tương đương với các nước tiên tiến và trình độ ngoại ngữ tốt. Sau khi tốt nghiệp, học viên có thể làm công tác khai thác bảo dưỡng cho các hãng hàng không.

Khả năng nghiên cứu

Trang bị cho học viên khả năng tổ chức nghiên cứu độc lập và có đủ trình độ để tiếp tục học lên bậc thạc sĩ, tiến sỹ ngành Kỹ Thuật Hàng Không tại các các trường đại học thuộc nước tiên tiến trên thế giới mà bộ môn có mối hợp tác chặt chẽ.

Lịch sử hình thành

Bộ môn kỹ thuật hàng không